Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

VOLGA ITAPUÃ

Registro SRG:  3095 - FN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:  20/10/2001 / Pelagem:  PRETA

  • Genealogia

Fotos