Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

INDIANA IGS

Registro SRG:  6957 - FN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:   27/09/2012 / Pelagem: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos