Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

HERA IGS

Registro SRG:  6942 - FN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:  29/11/2011 / Pelagem: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos