Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

HABTO IGS

Registro SRG:  6213 - MN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:  07/10/2011 / Pelagem:  TORDILHA

  • Genealogia

Fotos