Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

ISQUEIRO IGS

Registro SRG:  6717 - MN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  27/09/2012 / Pelaje:  NEGRO

  • Genealogia

Fotos