Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

INFUSA E.C

Registro SRG:  7406 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  17/10/2012 / Pelaje:  TORDILHA

  • Genealogia

Fotos