Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

INDIANA IGS

Registro SRG:  6957 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:   27/09/2012 / Pelaje: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos