Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

IBIZA EC

Registro SRG:  7389 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  06/09/2012 / Pelaje:  NEGRO

  • Genealogia

Fotos