Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

HERA IGS

Registro SRG:  6942 - FN / Sanguíneo grado:  PSL / Nacimiento:  29/11/2011 / Pelaje: TORDILHA

  • Genealogia

Fotos