Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

XANBALLUM COMANDO SN

Registration No: 3277-MN / Date of birth: 09/10/2002 / Sanguineous degree: Pure / Coat:  BROWN

  • Genealogy

Pics