Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

IBIZA EC

Registro SRG:  7389 - FN / Grau Sanguineo:  PSL / Data Nasc.:  06/09/2012 / Pelagem:  PRETA

  • Genealogia

Fotos