Cavalo Lusitano Luso Brasileiro Luso Brasileira!

EUROPEIA E.C.

Registration No:  6954 - FN / Sanguineous degree: Pure / Date of birth:  22/09/2008 / Coat:  BLACK

  • Genealogy

Pics